Thương mại song phương Việt Nam – Ấn Độ tháng 3 và 3 tháng đầu năm 2013

Căn cứ số liệu thống kê của Tổng Cục Hải quan Việt Nam, thương mại song phương Việt Nam – Ấn Độ trong tháng 3 năm 2013 đạt 588 triệu USD, tăng trưởng 94,3% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó xuất khẩu đạt 240 triệu USD, tăng trưởng 105% và nhập khẩu 348 USD, tăng 87,2%.

Như vậy, thương mại song phương Việt Nam – Ấn Độ trong 3 tháng đầu năm 2013 đạt 1.307 tỷ USD, tăng trưởng 40,2% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó xuất khẩu đạt 533 triệu USD, tăng trưởng 59,3% và nhập khẩu 774 triệu USD, tăng 29,5%. Thậm hụt cán cân thương mại trong quý I/ 2013 giảm 8,3%.

 Nguyễn Sơn Hà, Tham tán TM

Nguồn: http://ttnn.com.vn/nuoc-lanh-tho/-1/kim-ngach-xuat-nhap-khau/37222/thuong-mai-song-phuong-viet-nam-an-do-thang-3-va-3-thang-dau-nam-2013.aspx