Kim ngạch XNK giữa Việt Nam và EU năm 2012

Theo số liệu thống kê của Eurostat, trong năm 2012, tổng kim ngạch thương mại giữa EU và Việt Nam đạt gần 24 tỷ euro (tăng 31,57% so với năm 2011). Trong đó, xuất khẩu từ VN vào EU đạt gần 19 tỷ euro (tăng 43,05%), còn VN nhập khẩu từ EU đạt hơn 5 tỷ euro (chỉ tăng 2,95% so với năm 2011).

KIM NGẠCH XNK GIỮA VIỆT NAM VÀ EU NĂM 2012

Theo số liệu thống kê của Eurostat, trong năm 2012, tổng kim ngạch thương mại giữa EU và Việt Nam đạt gần 24 tỷ euro (tăng 31,57% so với năm 2011). Trong đó, xuất khẩu từ VN vào EU đạt gần 19 tỷ euro (tăng 43,05%), còn VN nhập khẩu từ EU đạt hơn 5 tỷ euro (chỉ tăng 2,95% so với năm 2011).

Tổng KN XNK

VN- EU

Năm 2012

Năm 2011

So với năm 2011

VN xuất khẩu vào EU

18513528390

12942233455

+43,05%

VN nhập khẩu từ EU

5342739729

5189646789

+2,95%

Cán cân

13170788661

7752586666

 
Tổng kim ngạch XNK

23856268119

18131880244

+31,57%

(nguồn: Eurostat – Cập nhật ngày 19/03/2013, đơn vị tính: euro)

Nguyễn Minh Thăng- Tùy viên thương mại

THƯƠNG VỤ VIỆT NAM TẠI EU-BỈ

Nguồn: http://ttnn.com.vn/nuoc-lanh-tho/-1/kim-ngach-xuat-nhap-khau/37126/kim-ngach-xnk-giua-viet-nam-va-eu-nam-2012.aspx