Kim ngạch XNK Việt Nam – Đài Loan 3 tháng 2013

Bộ Tài chính Đài Loan vừa công bố số liệu thống kê sơ bộ kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam – Đài Loan 3 tháng đầu năm 2013.

Theo đó, 3 tháng đầu năm 2013, tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Đài Loan đạt 2, 58 tỷ USD tăng 1,93% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó Việt Nam xuất khẩu sang Đài Loan đạt 546 triệu USD tăng 7,07% so với cùng kỳ và nhập khẩu từ Đài Loan về đạt 2,03 tỷ USD tăng 0,64%.

THỐNG KÊ SƠ BỘ KIM NGẠCH XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM – ĐÀI LOAN

3 THÁNG 2013

(Đơn vị : nghìn USD; %)

Stt Chỉ số 3T 2012 3T 2013 Tăng/giảm
1 Xuất khẩu 510,249 546,316 7.07
2 Nhập khẩu 2,025,757 2,038,669 0.64
3 XNK 2,536,006 2,584,985 1.93
4 Nhập siêu 1,515,509 1,492,353 -1.53

 Nguồn: Bộ Tài chính, Đài Loan.

Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam sang Đài Loan 3 tháng đầu năm 2013 là máy móc thiết bị và sản phẩm điện tử, điện thoại và thiết bị viễn thông, hàng dệt may, khoáng sản nguyên liệu và kim loại và sản phẩm.

THỐNG KÊ 5 MẶT HÀNG XUẤT KHẨU CHỦ LỰC CỦA VIỆT NAM SANG ĐÀI LOAN 3

3 THÁNG 2013

(Đơn vị : nghìn USD; %)
Stt Tên mặt hàng 3 T 2013 3T 2012 Tăng/ giảm
1 Máy móc thiết bị và sản phẩm điện tử 216,167 152,892 41.4
2 Điện thoại và thiết bị viễn thông 158,744 111,198 42.8
3 Hàng dệt may 62,255 68,298 -8.8
4 Khoáng sản, nguyên liệu 35,864 30,176 18.8
5 Kim loại và sản phẩm 32,270 35,431 -8.9

Nguồn: Bộ Tài chính, Đài Loan.

Thương vụ Việt Nam tại Ðài Loan