Kim ngạch thương mại Séc – Việt tháng 4/2013

Kim ngạch thương mại Séc – Việt tháng 4/2013, do Thương vụ Việt Nam tại CH Séc tổng hợp

a/ Xuất khẩu từ Việt Nam sang CH Séc                                     (Đơn vị tính: ngàn USD)

Tháng 4

Tăng/giảm so cùng kỳ 2012 (%)

Lũy kế

Tăng/giảm so cùng kỳ 2012 (%)

Tổng cộng

23.172

82.4

118.471

92,1

b/ Xuất khẩu từ CH Séc sang Việt Nam                                     (Đơn vị tính: ngàn USD)

Tháng 4

Tăng/giảm so cùng kỳ 2012

(%)

   Lũy kế

Tăng/giảm so cùng kỳ 2012 (%)

Tổng cộng

3.117

130,8

26.980

200,8

 c/Tổng kim ngạch XNK hai chiều

Tháng 4

Tăng/giảm so cùng kỳ 2012 (%)

   Lũy kế

Tăng/giảm so cùng kỳ 2012

(%)

Tổng cộng

26.289

84.0

145.451

102,3

 (Nguồn: Cục Thống kê Cộng hòa Séc)

Nguồn: http://ttnn.com.vn/nuoc-lanh-tho/-1/kim-ngach-xuat-nhap-khau/38032/kim-ngach-thuong-mai-sec-viet-thang-4-2013.aspx